bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

น้ำผึ้งดอกลำใย (ตราแสงผึ้ง) ขนาด 700 กรัม

฿170.00

คำอธิบาย

ผลิตโดย : วิสาหกิจกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน