bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนบ้านหัวเลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบาย

       บ้านหัวเลา เป็นหนึ่งในจำนวน 10 หย่อมบ้าน ของพื้นที่หมู่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 70 กิโลเมตร แยกจากถนนสาย 1095 แม่มาลัย-ปาย เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร บ้านหัวเลา มีชื่อเรียกตามภาษาชนเผ่าปาเกอะญอ ว่า ปะลอคี/เต๊อะโป่คี เป็นหย่อมบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่เลา-แม่แสะ จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษเป็นชาวปาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านโป่งตอง และบางส่วนอพยพมาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน มีการอยู่อาศัยในบริเวณนี้มาประมาณ 6 ชั่วอายุคน คิดเป็นอายุหมู่บ้านได้ประมาณ 150 ปี สพภ. ได้เริ่มดำเนินงาน PES ในพื้นที่บ้านหัวเลาในปี 2555 มีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) โดยการเก็บข้อมูลทางกายภาพ เพื่อหาปริมาณของบริการระบบนิเวศจากแปลงตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของป่าธรรมชาติสมบูรณ์ และป่าธรรมชาติรุ่นที่สองที่ชาวบ้านหัวเลาดูแลอยู่ ปี 2556 

       สพภ. ได้ทำการประสานสร้างความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประชุม การพบปะพูดคุย การอบรมให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความตระหนัก และเข้ามาดำเนินงานตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ผ่านชาวบ้านหัวเลาในรูปแบบของกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จ้างชาวบ้านดูแลรักษาฝาย ทำแนวกันไฟและลาดตระเวนป้องกันไฟป่า จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในรอบหลายสิบปี การประปาฯ ได้มีความตระหนักเรื่องต้นทุนน้ำในแหล่งต้นน้ำมากขึ้น และเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน PES มากขึ้น จึงมีแนวทางขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ขุ่นน้ำแม่กวงเป็นลำดับต่อไป