bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ผ้าย้อมครามทอมือ บ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

฿

คำอธิบาย

ผ้าย้อมครามทอมือ เอกลักษณ์ของบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ซึ่งมีลวดลายที่สวยงาม