bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

น้ำพริกหอยกัน

฿50.00

คำอธิบาย

ชาวบ้านนิยมเก็บหอยกันมาเพื่อนำมาแปรรูปในการทำน้ำพริกเผาหอยกัน โดยจะคัดหอยกันที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น บริเวณป่าชายเลนของตำบลบางวัน ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์จึงทำให้หอยกันมีขนาดใหญ่และปริมาณหอยที่เยอะเหมาะแก่การนำมาแปรรูป หอยกันเป็นหอยที่สามารถเก็บได้ทั้งปีไม่มีช่วงฤดู นอกจากจะมีป่าชายเลนแล้วชาวบ้านตำบลบางวันยังมีการทำสวนทำไร่เพาะปลูกอีกด้วย