bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

น้ำพริกหอยหวาน

฿50.00

คำอธิบาย

“คนอยู่รอด ป่า เลอยู่ได้” คือแนวคิดที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติพร้อมๆ กับสร้างรายให้ชุมชน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ น้ำพริกรสเด็ดสูตรดั้งเดิมจากบรรพชน และได้พัฒนาสูตรน้ำพริกที่นำทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นส่วนผสมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค