bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้นำเอาพืชท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ คือ กาแฟโรบัสต้า มาต่อยอดเป็นการผลิตกาแฟแบบครบวงจรและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเป็นที่รู้จักและนิยมของคนรักการดื่มกาแฟ ซึ่งต่อมาได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์และตำบลใกล้เคียงของอำเภอเมืองชุมพรปลูกกาแฟเป็นแปลงกาแฟขนาดใหญ่เพื่อรองรับ การเจริญเติบโต และมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะหันมาปลูกกาแฟมากขึ้นโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ชุมชนมีความเห็นว่าเหมาะสมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพให้แก่ผู้สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

ผู้ประสานงาน