bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโฮมสเตย์บ้านเขาใหญ่

ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ชุมชนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่และป่าบริเวณวัดเขาชะอางค์ เดิมทีมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกถางป่าเพื่อทำเป็นพื้นที่ทำกิน เมื่อปี พ.ศ. 2549 ผู้นำชุมชนได้กันป่าผืนนี้ไว้เป็นป่าชุมชน และเริ่มดูแลรักษาอย่างจริงจังมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ การจัดทำประชาคมเพื่อขอมติจัดตั้งป่าชุมชน การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารป่าและกำหนดระเบียบข้อบังคับป่าชุมชน การจัดทำแนวเขต การขอพื้นที่คืนจากชาวบ้านและปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่ที่ขอคืน การทำแนวกันไฟ และการจัดเวรยามเฝ้าระวัง เป็นต้น ปัจจุบันชุมชนมีการใช้ประโยชน์ป่าเชิงอนุรักษ์หลากหลายกิจกรรม อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเชื้อจุลินทรีย์ในป่า เป็นแหล่งศึกษาดูงานเครือข่ายป่าตะวันออก ธนาคารกล้าไม้ เป็นต้นนอกจากทางชุมชนจะช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในผืนป่าด้วย ทำให้ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่และป่าบริเวณวัดเขาชะอางค์เป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศที่มีคณะศึกษาดูงานทั้งเยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบพึ่งพาระหว่างคนกับป่า ซึ่งการกักเก็บคาร์บอนของป่าเป็นคุณประโยชน์หลักที่สำคัญ ป่าชุมชนเขาใหญ่ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,354 ไร่ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีพันธุ์ไม้เบญจพรรณหลายชนิด และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดทั้งสัตว์ใหญ่ ได้แก่ ช้างป่า ควายป่า วัวกระทิง วัวแดง เสือโคร่ง หมี เก้ง กวาง กระจง เม่น และสัตว์เล็ก สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ โดยเฉพาะปูป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอนุรักษ์และตั้งชื่อไว้ คือ “ปูป่าสิริกิตต์” นอกจากสัตว์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นในเขตป่าชุมชนเขาใหญ่ยังเป็นแหล่งสมุนไพรต่างๆ เช่น กำลังเสือโคร่ง ม้ากระทืบโรง โด่ไม่รู้ล่ม ปลาไหลเผือก อบเชยเทศ ผักหวานป่า มังคุดป่า หรือ พวา โดยเฉพาะไม้ตันหก ที่เป็นไม้หายาก และใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

สมุนไพรต่างๆ เช่น กำลังเสือโคร่ง ม้ากระทืบโรง โด่ไม่รู้ล่ม ปลาไหลเผือก อบเชยเทศ ผักหวานป่า เป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเขาใหญ่ และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นายตระกูล สว่างอารมณ์

0818646209

ผู้ประสานงาน

นางสาวจุฑาทิพ จิตรหาญ

0938694487