bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

BEDO และ พี่น้องชุมชน กับการประชุมเครือข่ายฯ สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2563

          นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึง กิจกรรมของ สพภ. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย ด้วยพื้นที่ชุมชนที่ สพภ. รับผิดชอบขยายมากขึ้นทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกรรมสิทธิ์ พื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ทุกๆพื้นที่ที่กล่าวมาชุมชนจะต้องสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสม นอกจากนี้ สพภ. จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆชุมชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้าน ให้มีการพัฒนาสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สพภ. จะทำหน้าที่ในการช่วยคลายกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยากให้สามารถเป็นไปได้กับทุกๆชุมชนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรความหลาหลายทางชีวภาพใน 3 วัตถุประสงค์ 1) สร้างทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตของชุมชนและเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ 2) สร้างโอกาสในการพัฒนารายได้ของชุมชนต่างๆให้มีความเหมาะสมกับมูลค่า และคุณค่าของทรัพยากรมากยิ่งขึ้น และ 3) จัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดศักยภาพการใช้ประโยชน์สูงสุดและเพียงพอต่อความต้องการและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยใช้ฐานภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง สพภ.จะดำเนินงานไปพร้อมๆกับชุมชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

           นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้กล่าวแนะนำ สพภ. เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์การจัดตั้งความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพของประเทศและชุมชน การนำทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่หรือเพิ่มมากขึ้น กล่าวถึงนโยบาย การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย การดำเนินงานของกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การทำงานกับชุมชนที่ผ่านมา สภาพปัญหา/แนวทางแก้ไข, หลักการ แนวคิดของ สพภ. ในแนวทางการสนับสนุนชุมชนสู่ความสำเร็จ ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปี 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทรัพยากรชีวภาพ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน การสร้างเครือข่าย การพัฒนาสินค้าและบริการตามหลักการ BEDO Concept นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเนื้อหาและการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฯ ของกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

            นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอในประเด็นของขอบเขตของการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาดโดยมีหน้าที่ในการ วิจัย พัฒนา หาช่องทาง สร้างผู้ประกอบการ สร้างกลยุทธ์การส่งเสริมธุรกิจและการตลาด เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นไปยังภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน และสร้างแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

          นายชัยรัตน์ บุญนาค รักษาการแทนผู้อำนวยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้นำเสนอในประเด็นของขอบเขตการดำเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีหน้าที่เก็บรักษา อนุรักษ์ป่าไม้ให้มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม โครงสร้างองค์กรของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์ของ สพภ. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของงานคือเสริมสร้างความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความตระหนัก (awareness) ด้านต้นทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ ส่งเสริมให้เกิดการการมีส่วนร่วมดำเนินการทั้งในรูปแบบเงิน และการสนับสนุน ตามความเหมาะสม

          นางสาวณัฐฐิยา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และรักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเสนอในประเด็นของการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของทรัพยากรเพื่อค้นหาคุณค่าเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าของชุมชนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน

             นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน แทน ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเสนอในประเด็นของแผนการดำเนินงานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ บริหารจัดการผลประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) การใช้ประโยชน์ (Utilization ) และบริหารจัดการการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ (Benefit Sharing for Conservation) โดยมีเป้าหมายสร้างการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และได้บรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองตามกฎหมาย

            ทางชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลงานการดำเนินงานของ สพภ. บูธของแต่ล่ะกลุ่มกิจการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. การสนับสนุนตลาดออนไลน์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์ โดยมีข้อมูลผลการดำเนินงานของพื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการป่าครอบครัว การดำเนินงานชุมชนของกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มกิจการพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบูธกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง