bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

การประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

       ขอเชิญพี่น้องชุมชนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ณ  โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ สพภ. หรือ BEDO Concept และนำเสนอผลการดำเนินงานที่มาของ สพภ. ร่วมกับชุมชนเครือข่ายของ สพภ. ในปี 2562

       ในการประชุมจะมีการนำเสนอกรอบการดำเนินงานของ สพภ. โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรอบการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยนางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ อันได้แก่ การแนะนำเว็บเพจของกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, Application ชุมชนไม้มีค่าป่าครอบครัว, การจัดเก็บรายได้, ตัวชี้วัดความสุขชุมชน, การจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์, การขอรับตรา BioEconomy และการขอรับเงินสนับสนุนฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำการดำเนินงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอีก 4 ท่าน พร้อมตอบข้อสงสัยร่วมกับผู้ร่วมงาน และจัดทำแผนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน