bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

บรรยากาศการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

       นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึง กิจกรรมของ สพภ. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย ด้วยพื้นที่ชุมชนที่ สพภ. รับผิดชอบขยายมากขึ้นทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกรรมสิทธิ์ พื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ทุกๆพื้นที่ที่กล่าวมาชุมชนจะต้องสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสม นอกจากนี้ สพภ. จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆชุมชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้าน ให้มีการพัฒนาสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สพภ. จะทำหน้าที่ในการช่วยคลายกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยากให้สามารถเป็นไปได้กับทุกๆชุมชนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรความหลาหลายทางชีวภาพ

        นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้กล่าวแนะนำ สพภ. เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน โดยจะต้องคำนึงถึงแนวทางการดำเนินงานตามหลักการ BEDO Concept และที่สำคัญได้กล่าวถึงการนำทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่หรือเพิ่มมากขึ้น

        นอกจากนร้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่จาก สพภ. เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานของชุมชนในปีถัดไป ทั้งยังได้รับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาเศรษกิจของชุมชนโดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายความรู้ และปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของชุมชน ในระยะเวลา 3 ปี

       ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บเพจกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน…แล้วพบกันใหม่ในการประชุมเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2563 !!!!