bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชุมชนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

คำอธิบาย

เป็นพื้นที่กันชนระหว่างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมีป่าชุมชน ที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษา เป็นแหล่งอาหาร และต้นทางของการสร้างรายได้ จากความรู้ด้านสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนเขาหินเหล็กไฟ ได้นำความรู้สมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอด เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมไปกับการอนุรักษ์แหล่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรท้องถิ่น