bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คำอธิบาย

“แม่ทา” กลายเป็นตำบลต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ที่มีจุดเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ และความรู้กระจายอยู่ทั่วตำบล และเป็นตำบลตัวอย่างที่ดีของการดำรงชีวิตภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนงานพัฒนาตำบล เพื่อพัฒนาคนทั้งภายในและนอกชุมชนให้เข้าใจเรื่องงานทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก และเพื่อพัฒนาวิทยากรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นต่อไป โดยแบ่งประเด็นงานพัฒนาในพื้นที่ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ พลังงานทางเลือก การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเกษตรยั่งยืน การสร้างกลุ่ม/เครือข่าย ธุรกิจชุมชน และเยาวชน