bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำอธิบาย

ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศและชีวภาพสูง เป็นแหล่งรวมพรรณไม้หายาก และเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เสือโคร่ง เก้งหม้อ กวาง สมเสร็จ ไก่ฟ้าหน้าเขียว และนกนานาชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีเนื้อที่ประมาณ 605,625 ไร่ หรือ 969 ตารางกิโลเมตร “อุทยานแห่งชาติกุยบุรี” ผืนป่าที่ได้สมญานามว่า “กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย” เพราะสามารถเฝ้าดูฝูงช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าหายาก อย่างวัวแดงได้อย่างง่ายดาย และเป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังพักแรมที่ชุมชนบ้านรวมไทยติดผืนป่าแห่งนี้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ชุมชนบ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี โทร : 085-2661601