bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ภาพบรรยากาศงานที่ จ.น่าน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้  จัด Road Show รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”ณ   วัดโป่งคำ  จังหวัดน่าน   
โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์   เลียนแบบป่าธรรมชาติในระบบภูมินิเวศของตนเอง ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และไม้พื้นล่าง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเก็บกิน เก็บใช้ เก็บขาย และนำมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการสร้างรายได้ ตามหลักBEDO Concept  ทั้งนี้ การดำเนินงานของเบโด้จะไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ในความดูแลของกรมป่าไม้   และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช