bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช (อส.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย 11 หน่วยงาน จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สำหรับพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถือเป็นชุมชนต้นแบบการสร้างพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในรูปแบบ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านใน ต.บะฮี อ.พรรณานิคม และ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย สมาชิกในชุมชนจะช่วยกันดูแลบริหารจัดการพื้นที่แบบผสมผสาน โดยปลูกพืชพื้นถิ่น พืชหัว พืชสมุนไพร และไม้ยืนต้น บนพื้นฐานระบบนิเวศเดิมที่เป็นป่าเต็งรัง ส่งผลให้ในปัจจุบันสภาพป่าครอบครัวของสมาชิกแต่ละรายมีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตหลากหลาย อุดมไปด้วยของป่าตามฤดูกาล เช่น สมุนไพร พืชหัว (อาทิ กระเจียว) เห็ด ผักหวาน ไข่มดแดง และแมลงทางเศรษฐกิจอีกหลายชนิด ที่สร้างรายได้และสร้างความสุขให้ชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง อีกทั้งได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุมชนต้นแบบตามหลัก BEDO Concept ยังมีตัวอย่างชุมชนในอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลนครที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากพืชท้องถิ่นและมรดกทางภูมิปัญญาจากการทอผ้า การย้อมคราม สำหรับการจัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ที่จัดขึ้นในวันนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” และรับทราบข้อมูลที่น่าสนใจในการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” จากชุมชนต้นแบบหลายแห่ง อาทิ สกลนคร สงขลา สุพรรณบุรี พร้อมทั้งได้รับฟังเสวนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ถึงประโยชน์ของไม้มีค่าในท้องถิ่น ขั้นตอนในการดำเนินงานและแนวทางการนำไปสู่ความสำเร็จ สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการแจกกล้าไม้ และเมล็ดไม้ เพื่อให้ชุมชนที่มาร่วมงาน ได้นำกลับไปปลูกยังพื้นที่ของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ไปยัง 4 ภูมิภาค โดยในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน และวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร