bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนหัตถกรรมโนนประดู่

บ้านโดนประดู่ ตำบลเชียงสื่อ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

           กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมโนนประดู่ บ้านโนนประดู่ เป็นชุมชนภูไท เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด ปัจจุบันบ้านโนนประดู่มีสมาชิกจำนวน 158 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 586 คน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมโนนประดู่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 มีนางบัณฑิต นามนนท์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกรวม 30 ราย

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นางบัณฑิต นามนนท์

081-0561039

ผู้ประสานงาน