bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

กลุ่มป่าครอบครัวบะฮีต้นผึ้ง (บ้านบะฮี)

ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

       กลุ่มป่าครอบครัวบะฮี-ต้นผึ้ง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รวมกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 39 คน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นพื้นที่แปลงป่าครอบครัวผืนใหญ่จำนวน 1,303 ไร่ สมาชิกได้ร่วมกันดูแลรักษา ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า การลักขโมย สมาชิกบางคนก็ได้มีการทำรั้ว ทำแนวเขต ทำป้ายห้ามบุกคนภายนอก หรือคนอื่นเข้าไปบุกรุก การเก็บหา ของป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต จนส่งผลให้ สภาพแปลงป่าของสมาชิกมีความ อุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตมีความ หลากหลาย ของป่าตามฤดูกาลมากมาย พืชสมุนไพร อาหารป่า เห็ด ผักหวาน แมลงทางเศรษฐกิจต่างๆ จากป่า มีการแปรรูปผลผลิตจากป่าครอบครัว เช่น ชาผักหวานป่า สมุนไพรอบแห้งรวมทั้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่ในทำถนนเพื่อเป็นเส้นทางในการเดินทางสัญจร และการทำแนวกันไฟ อีกประการหนึ่ง จังหวัดสกลนคร ทุกภาคส่วนได้มีการขับเคลื่อน เรื่องป่าเศรษฐกิจครอบครัว เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาป่าครอบครัวทั้งจังหวัดสกลนคร ผลักดันให้ประเด็นเรื่องป่าครอบครัว เป็นที่ยอมรับในระดับนโยบาย จังหวัดและระดับประเทศ ปัจจุบันกลุ่มป่าครอบครัวบะฮีต้นผึ้ง ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว ซึ่งเป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับชุมชนอื่นๆที่สนใจและส่วนราชการที่ต้องการนำประสบการณ์ไปขยายผลในชุมชนต่างๆและปัจจุบันก็มีหน่วยงานมาศึกษาดูงานจำนวนมากขึ้นเช่นกลุ่มป่าครอบครัว จังหวัดสระแก้ว,ศรีษะเกษ กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน คณะแพทย์แผนไทย ซึ่งศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัวเน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

1.เห็ดป่าชนิดต่างๆ เช่น เห็ดเผาะ, เห็ดโคน , เห็ดตับเต่า เป็นต้น
2.ว่านสากเหล็ก
3. ผักหวานป่า
4. กระเจียว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ความรู้พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชท้องถิ่น
-การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพของชุมชน ไม้มีค่า ไม้พื้นถิ่น
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน
-การแปรรูปผลผลิตเห็ดป่า และผลผลิตจากป่า
-การดำเนินกิจกรรมป่าครอบครัวเป็นแหล่งอนุรักษ์ แหล่งอาหารและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นายเพชรพรรณ จันทเกตุ

087-2133741

ผู้ประสานงาน

นางสาววิจิตร อินตา

089-0271042