bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  “สวนป่างมซาว” บ้านนาหวา ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เริ่มจากการหวนคืนกลับมาถิ่นฐานบ้านเกิด ของพอลล่า-นางสาวประวีณา ขันสำรอง เมื่อเดือน เมษายน 2558 เพื่อพัฒนาผืนดินของตนเองให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่ไม่ใช่แค่การทำนาอย่างเดียวเหมือนที่พ่อแม่เคยพาทำนา โดยเริ่มจากการทำเกษตรแบบลองผิดลองถูก ที่เรียกว่า “งมซาว” จนเริ่มมีการบริหารจัดการแปลงให้มีทั้ง นา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปลงป่า และมีการบริหารจัดการน้ำด้วยศาสตร์ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ขององค์หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต จุดเด่นของ สวนป่างมซาว อยู่ที่แปลงป่าที่มีการสะสมดอกกระเจียวสายพันธุ์ต่างๆมารวบรวมไว้ในป่าเต็งรังของเราและยังมีพันธุ์ไมที่เป็นสมุทรไพรพื้นถิ่น ที่เรานำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในสวนป่างมซาว ทั้งในรูปของสบู่แชมพู เซรั่มบำรุงผิวหน้า

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

สมุนไพรต่างๆ หัวว่าน ดอกกระเจียวปทุมมา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำเกษตรอินทรีย์

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นางสาวณัชชา กุลภา

086-1423736

ผู้ประสานงาน

นางสาวประวีณา ขันสำรอง

095-109-9651