bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านบ้านโนนแต้

ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ได้รับ BioEconomy Promotion Mark

จากหมอยาพื้นบ้าน สู่ตำรับยายุคใหม่

          ชุมชนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งคืนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน ในพื้นที่ยังมีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ โดยพบว่าในป่าชุมชนมีสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งคนในชุมชนได้ทำการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่เพื่อนำมารักษาอาการเบื้องต้นของโรคต่างๆ เช่น ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก ย่านางแดง ขิง และได้นำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้านสมุนไพร จึงจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านบ้านโนนแต้ เพื่อปลูก อนุรักษ์ ฟื้นฟูพืชสมุนไพร และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น แคปซูล ขี้ผึ้งสมุนไพร และสมุนไพรบดผง เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนแต้ มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ลูกประคบสมุนไพรสมุนไพรชนิดแคปซูล ขี้ผึ้งสมุนไพร น้ำมันว่าน 108 โดยอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 100 ไร่ ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP และรับซื้อจากสมาชิก เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกในชุมชนและพื้นที่สาธารณะด้วย รวมทั้งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่นำทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งคืนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน และในพื้นที่ยังมีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ และยังพบว่าในป่าชุมชนยังมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีอยู่ในป่าชุมชน และชาวชุมชนเองยังได้ทำการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่สาธารณะเพื่อนำมารักษาโรคในอาการเบื้องต้น เช่น ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก ย่านางแดง ขิง ตลอดจนนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้านสมุนไพร จึงจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อปลูกอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชสมุนไพร และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น แคปซูล ขี้ผึ้งสมุนไพร และสมุนไพรบดผง เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน ฯลฯ

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก ย่านางแดง ขิง คือสมุนไพรที่กินใช้ในชีวิตประจำวัน ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านบ้านโนนแต้ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ เช่น แคปซูล ขี้ผึ้งสมุนไพร และสมุนไพรบดผง พร้อมบรรจุภัณฑ์รูปแบบทันสมัย หากแต่ยังคงไว้ซึ่งตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ของบรรพชน ในฐานะหมอยาพื้นบ้าน ไม่เคยจางหายไปจากสายเลือดของผู้คนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับชุมชน หากยังเป็นความภูมิใจที่ยังคงสามารถสืบสาน รักษาภูมิปัญญาของบรรพชน ให้สืบต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นายอุไล วงษา

089-5725112/085-0026191

ผู้ประสานงาน