bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

"แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม" ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่

 ในวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. ได้พาคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน ณ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง, วิสาหกิจชุมชนแก่งเสือเต้น บ้านแม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง และวิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง ซึ่งมีชุมชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 17 ชุมชน โดยกิจกรรมหลักจะเป็นการฟังบรรยายองค์ความรู้จากวิทยากรของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจฯ เยี่ยมชมสถานที่การผลิตสินค้า การทำห้อมเปียก การก่อหม้อห้อม การสาธิตการมัดย้อมลายผ้าห้อม กระบวนการหมักเหล้าแช่พื้นเมืองดั้งเดิม การทำลูกแป้งสมุนไพร การผสมลูกแป้งกับข้าวนึ่งเพื่อใช้ในการหมักสาโท ไปจนถึงกระบวนการบ่มและกลั่นเพื่อบรรจุขวด นอกจากนี้ชุมชนยังได้ลองปฏิบัติจริงในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่สามารถนำไปพัฒนา/ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ