bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1

ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำเกษตรอินทรีตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์หาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมเพื่อชีวิตได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และได้รับสมัครสมาชิกที่มีความสนใจจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อปลูกพืชและผลไม้ปลอดสารพิษ เช่น กล้วย พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์และข้าวอินทรีย์เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน จึงมีการรวมตัวและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมเพื่อชีวิต ใช้พื้นที่ของชุมชน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 60 ไร่ โดยการนำของพระครูสุภัทรสันติคุณในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้ขึ้นมา

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน กล้วย พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัวและสมุนไพรอื่นๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำเกษตรธรรมเพื่อชีวิต การปลูกพืชและผลไม้ปลอดสารพิษ เช่น กล้วย พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว การทำข้าวอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นายสมบท จันทร์เติมต่อ

ผู้ประสานงาน

นางจารุวรรณ เรือนคำ