bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ได้รับ BioEconomy Promotion Mark

ชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ได้รับ BioEconomy Promotion Mark

"กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดีที่น้ำเกี๋ยน"

          จากภูมิปัญญาดั่งเดิม ที่ปู่ ย่า ตา ยาย นำใบหมี่ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาใช้สระผมและบำรุงหนังศรีษะ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านขนานแท้ที่พัฒนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แชมพู และสบู่ และต่อมาได้มีการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น เช่น ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ขมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบผสมผสาน จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสานกับองค์ความรู้ใหม่ ใช้อุปกรณ์ทันสมัย มีโรงเรือนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างการเรียนรู้ คือารติดอาวุธให้ชุมชน ทำให้ชาวบ้านคิดเป็น เข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้ 

          วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นธุรกิจชุมชนที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 เน้นการนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ชมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร จึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตราย ผสมผสานกับองค์ความรู้ภูมิปัญญา และการใช้เทคโนโลยีการผลิต ภายใต้ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)รางวัลคุณภาพการผลิต อย.ควอลิตี้อวอร์ต ปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศของกรมส่งเสริการเกษตร ปี พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณที่มาก เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกปลูกสมุนไพร นำรายได้มาสู่ชุมชนเสริมสร้างให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรแบบธรรมชาติ เพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ ด้วยความตั้งใจและมุุ่งมั่นที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เราจึงนผลกำไรที่ได้ในแต่ละปีกลับมาพัฒนาชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน และดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน อันเป็นแหล่งสมุนไพร เพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืน

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

สมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้นชัน ไพล ผักเชียงดา ใบหมี่ มะขามฯลฯ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ