bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

          คำว่า “หม้อห้อม” เป็นคำในภาษาไทยพื้นเมือง มาจากการรวมคำ 2 คำ คือ “หม้อ” และ “ห้อม” คำว่าหม้อ หมายถึง ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำหรือของเหลวชนิดต่างๆ ส่วนคำว่า ห้อม หมายถึง พืชล้มลุกชนิดหนึ่ง สามารถใช้ใบและกิ่งมาหมักในหม้อตามกรรมวิธี แล้วเมื่อนำมาย้อมผ้าดิบให้เป็นสีน้ำเงิน จึงเรียกกันว่า “ผ้าหม้อห้อม” ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมของที่นี่ ก็มีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อเลือกหา มีทั้งย้อมแบบสีพื้นไม่มีลวดลาย และแบบที่มีการทำลวดลายแบบบาติก ที่ดูแปลกตาและทันสมัยสวยงาม สามารถใส่ได้หลายโอกาส

           วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าหม้อห้อม ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ ภายในชุมชนมีการสาธิตขั้นตอนการทำผ้าหม้อห้อม โดยเริ่มตั้งแต่การย้อมไปจนถึงการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งผู้ที่มาเยี่ยมชมยังสามารถออกแบบจัดทำลวดลายและลงมือย้อมผ้าหม้อห้อมได้ด้วยตนเอง วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อจัดการกองทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ห้อมธรรมชาติ ได้จากต้นห้อมที่ปลูกเองในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งดิน น้ำ อากาศ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

=การอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมให้ยั่งยืนสืบไป ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อห้อมของที่นี่มีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อหา ทั้งสีพื้นแบบไม่มีลวดลาย และแบบที่มีลวดลายบาติกที่ดูแปลกตาและทันสมัย

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นางประภาพรรณ ศรีตรัย

089-851-3048

ผู้ประสานงาน