bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

กลุ่มทำห้อมบ้านนาตอง

ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

       บ้านนาตอง ห่างจากตัวเมืองแพร่โดยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ในหุบเขาที่มีน้ำแม่ก๋อนไหลผ่าน ชาวบ้านทดลองปลูกต้นห้อมแซมตามป่าที่ชุ่มชื้น เพื่อเก็บใบมาทำน้ำห้อมและขายเป็นรายได้ แทนที่จะตัดไม้ทำลายป่า

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ต้นห้อม เป็นพืชชนิดหนึ่งสีสามารถนำมาทำให้เป็นสารสีครามสำหรับย้อมผ้าได้ ห้อมเป็นพืช ลักษณะเป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงมีกิ่งก้านสาขา ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามรูปวงรี ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ดอกออกเป็นช่อที่ชอกใบมีด อกย้อยหลายดอก กลีบดอกสีม่วงเชื่อมติดกันเป็น หลอดโค้งงอเล็กย้อย ลำต้นสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยลำต้นนำมาปักชำไว้รากจะงอกบริเวณข้อ ห้อมชอบอยู่ในที่ร่มเย็นแดด ในจังหวัดแพร่พบที่บ้านแม่ลัว บ้านนาตองซึ่งเป็นพื้นที่มีความชุ่มเย็น บนพื้นที่สูง แต่ยังขาดการจัดการในการปลูกเพื่อผลิตเชิงธุรกิจได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

– การทำห้อมเปียกสำหรับนำไปย้อมเสื้อม่อห้อม ล้วนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน คนรุ่นหลังอย่างเราควรที่จะช่วยเหลือและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไว้ในการย้อมเสื้อม่อห้อม
– การย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นคือการย้อมเสื้อม่อห้อม จากต้นห้อม และการย้อมเสื้อม่อห้อม ด้วยสีสังเคราะห์หรือสีย้อมผ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน

นางสาวเบญญาพร สิบน้อย

092-2836224

ผู้ประสานงาน

นายธีรศักดิ์ ยาสุปี

095-8619648