bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของชุมชนเครือข่าย (Knowledge Base) การใช้ประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3

          ในวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่าย สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 ชุมชน (เป็นชุมชนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

          โดยในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของชุมชนเครือข่าย (Knowledge Base) การใช้ประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ บ่มเพาะหลักการนำมาใช้สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของ สพภ. โดยมี นายภานุวัตร กมุทชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ (สผ.) เข้าร่วมนำเสนอ พรบ. ความหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนใหม่ ประจำปี 2564

          ในการนี้ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด นายชัยรัตน์ บุญนาค ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ สพภ. ได้บรรยายและถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มกิจการภายใต้การดำเนินงานตามหลักการ BEDO Concept ในการสร้างรายได้ เป็นเครื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน