bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์

฿80

คำอธิบาย

เป็นข้าวที่ถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่ มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ(ANTI-OXIDANT) สูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 7 เท่า และ มีธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 7-10 เท่า