bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

เกี่ยวกับเรา / บุคลากร

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.ธนิต ชังถาวร

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง (จูน)

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ

กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.ธนิต ชังถาวร

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง (จูน)

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวรติกร น่วมภักดี (หยก)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวเบญจวรรณ มุสิด (หนิง)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาววริษฐา หนูชู (อันอัน)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวสุวัลญา สง่าแสง (เท็ล)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายเอ๊กซ์ สุทธิละออง (เอ๊กซ์)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นายวิฑิต ภู่พิมาย (โอ)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสมใจ คชไพร (ตุ๊ก)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสาวรติกร น่วมภักดี (หยก)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวเบญจวรรณ มุสิด (หนิง)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาววริษฐา หนูชู (อันอัน)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวสุวัลญา สง่าแสง (เท็ล)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายเอ๊กซ์ สุทธิละออง (เอ๊กซ์)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นายวิฑิต ภู่พิมาย (โอ)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสมใจ คชไพร (ตุ๊ก)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง