bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมประชุมบ่มเพาะการดำเนินงาน/ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน/ สร้างชุมชนต้นแบบ - กิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของชุมชนเครือข่าย (Knowledge Base) การใช้ประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3           ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่าย สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 ชุมชน (เป็นชุมชนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมกิจกรรม… Read More
โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ - ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว           สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : สพภ. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า สพภ. ได้ใช้แอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในลักษณะพร้อมใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการสนับสนุนภารกิจของ สพภ. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลไม้มีค่ารายแปลงได้เป็นอย่างดี  และเพื่อเป็นระบบในการสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้ที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีค่า เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone… Read More
BEDO จัดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” ยกขบวนผลผลิตจากป่าส่งถึงผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน - BEDO จัดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity” ยกขบวนผลผลิตจากป่าส่งถึงผู้บริโภค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน           วันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity”… Read More
“แอ่วเวียงพิงค์เมืองใหญ่ ยะงานพัฒนาของกิ๋น-ของใจ๊ เฮียนฮู้ปลูกไผ่สร้างรายได้ แลสมุนไพรถิ่นเมืองเหนือ ผ่อฟาร์มผึ้งเครือข่ายชุมชน ขยายผลผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ” กิจกรรมศึกษาดูงาน Knowledge Base กลุ่มอาหาร - “แอ่วเวียงพิงค์เมืองใหญ่ ยะงานพัฒนาของกิ๋น-ของใจ๊ เฮียนฮู้ปลูกไผ่สร้างรายได้ แลสมุนไพรถิ่นเมืองเหนือ ผ่อฟาร์มผึ้งเครือข่ายชุมชน ขยายผลผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ” กิจกรรมศึกษาดูงาน Knowledge Base กลุ่มอาหาร ในวันที่ วันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ของชุมชนเครือข่าย กลุ่มอาหารแปรรูป/ข้าว/ชา/ที่ชงดื่ม/เครื่องดื่มฯ/กาแฟ/น้ำผึ้ง/ผึ้ง ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ต.น้ำดิบ… Read More
“เลาะแวแดนสกลฯ เฮียนฮู้บนฐานเกษตรศูนย์ภูพานฯ เบิ่งงานผลิตน้ำเม่า-ตรีผลา แนมป่าครอบครัวบะฮี-ท่าก้อน ลอนแผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน” กับกิจกรรม Knowledge Base ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ จังหวัดสกลนคร - "เลาะแวแดนสกลฯ เฮียนฮู้บนฐานเกษตรศูนย์ภูพานฯ เบิ่งงานผลิตน้ำเม่า-ตรีผลา แนมป่าครอบครัวบะฮี-ท่าก้อน ลอนแผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน" กับกิจกรรม Knowledge Base ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ วันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯ เดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวช้าง / กลุ่มป่าครอบครัวบะฮีต้นผึ้ง /… Read More
“เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ” Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี - "เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ" Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. นำคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไผ่ ตาลโตนด และดูงานการดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม… Read More
“แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม” ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่ - "แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม" ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่  ในวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ สพภ. ได้พาคณะพี่น้องชุมชนเครือข่ายฯไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน ณ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง… Read More
BEDO และ พี่น้องชุมชน กับการประชุมเครือข่ายฯ สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 - BEDO และ พี่น้องชุมชน กับการประชุมเครือข่ายฯ สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2563           นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึง กิจกรรมของ สพภ. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย ด้วยพื้นที่ชุมชนที่ สพภ. รับผิดชอบขยายมากขึ้นทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกรรมสิทธิ์ พื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ทุกๆพื้นที่ที่กล่าวมาชุมชนจะต้องสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสม นอกจากนี้… Read More
การประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 - การประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563        ขอเชิญพี่น้องชุมชนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ณ  โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ สพภ. หรือ BEDO Concept และนำเสนอผลการดำเนินงานที่มาของ… Read More
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept - เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยมีกลุ่มเครือข่ายชุมชน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุม… Read More
เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ภาพบรรยากาศงานที่ จ.น่าน - เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ภาพบรรยากาศงานที่ จ.น่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้  จัด Road Show รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”ณ   วัดโป่งคำ  จังหวัดน่าน    โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์   เลียนแบบป่าธรรมชาติในระบบภูมินิเวศของตนเอง ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และไม้พื้นล่าง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเก็บกิน… Read More
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” - เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช (อส.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย 11 หน่วยงาน… Read More
ภาครัฐและภาคเอกชน ทำโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ใช้เป็นกลไกที่เสริมกำลังให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อม ทดลองใช้แอปพลิเคชัน “ชุมชนไม้มีค่า” จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือน ก.ย.นี้ - ภาครัฐและภาคเอกชน ทำโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ใช้เป็นกลไกที่เสริมกำลังให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อม ทดลองใช้แอปพลิเคชัน "ชุมชนไม้มีค่า" จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือน ก.ย.นี้ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ ร่วมกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน 11 หน่วยงาน ทำโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก… Read More
สพภ. ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จัด Road Show เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” - สพภ. ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จัด Road Show เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก (สวนสัตว์) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ… Read More
บรรยากาศการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 - บรรยากาศการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562        นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึง กิจกรรมของ สพภ. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย ด้วยพื้นที่ชุมชนที่ สพภ. รับผิดชอบขยายมากขึ้นทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกรรมสิทธิ์ พื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ทุกๆพื้นที่ที่กล่าวมาชุมชนจะต้องสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสม นอกจากนี้ สพภ. จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆชุมชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้าน ให้มีการพัฒนาสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม… Read More