bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

เกี่ยวกับเรา / สนับสนุนงบประมาณโครงการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการ

             ในแต่ละปีงบประมาณ กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระดับชุมชน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานแก่ชุมชนเครือข่ายของ สพภ. ที่มีความประสงค์จะพัฒนาศักยภาพ และยกระดับชุมชนของตนเอง มีการดำเนินงานภายใต้หลักการ BEDO Concept ๓ ประการ และเป็นโครงการที่ชุมชนจัดทำขึ้นและดำเนินการเอง โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ สร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพรวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพที่เข้มแข็งยั่งยืน ก่อให้เกิดความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ของประเทศต่อไป