bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

เกี่ยวกับเรา / วิจัยพัฒนาสินค้า บริการชุมชน

วิจัยพัฒนาสินค้า บริการชุมชน

            ด้วยในอดีตที่ผ่านมาการผลิตสินค้าของของประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก และเน้นการพึ่งพิงการส่งออก และพึ่งพิงการใช้แรงงานราคาถูกจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต ทำให้ส่งผลเสียต่อประเทศในด้านของการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองกับการผลิต และเกิดปัญหาการกดค่าแรงเพื่อรักษาตำแหน่งการแข่งขันทางการตลาดอันเนื่องมาจากราคาต้นทุนของสินค้าที่ถูกจำกัดไว้ ซึ่งจะส่งผลเสียเป็นอย่างมากต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงได้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy (CE) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ถูกนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษาการสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ“คุณค่าทางสังคม” ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้
            ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน ตลอดจนระดับอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตสินค้า และทักษะเชิงธุรกิจ โดยโครงการนี้จะเป็นการดำเนินการที่ให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่งคั่งในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นห่วงโซ่สำคัญของเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยเน้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ และการดำเนินงานตามหลักการ BEDO Concept
ประเทศไทยมีจุดแข็งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทำให้ในหลาย ๆ จังหวัดเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีแนวคิด และแนวทางในการนำทระพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือกระบวนการสร้างสรรค์สินค้าให้เป็นจุดขายที่แตกต่าง มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ และเชื่อมโยงภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และภัตตาคาร เป็นต้น การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรู้และทักษะในการนำทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่น จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ที่มีความชำนาญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเป็นพี่เลี้ยง การเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ที่รู้จัก รู้ลึก และเข้าใจพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพ และศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ
            สพภ. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของท้องถิ่น จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO Concept และสรรหาชุมชนใหม่ โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการนำทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาเป็น และพัฒนารูปแบบให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปสู้การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เข้มแข็ง ในอนาคตต่อไปได้
             กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีการสนับสนุนชุมชนด้านการวิจัย-พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า 50 ชุมชน และได้ผลผลิตเป็นสินค้าและบริการจำนวนมากที่ช่วยต่อยอดการสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่น