bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

เกี่ยวกับเรา / การจัดเก็บรายได้รวม

การจัดเก็บรายได้รวม

            กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บรายได้ของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. เพื่อประเมินศักยภาพก่อนและหลังจากชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้หลักการ BEDO Concept การพัฒนาเครือข่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ นั้น ว่ามีความก้าวหน้า มีการพัฒนามากขึ้นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทราบถึงความต้องการของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในอนาคต