bedo-logo
mnre-logo

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

-->

ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 - บรรยากาศการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562        นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเครือข่ายชุมชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึง กิจกรรมของ สพภ. ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ทันสมัย สามารถสืบค้นได้ง่าย ด้วยพื้นที่ชุมชนที่ สพภ. รับผิดชอบขยายมากขึ้นทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกรรมสิทธิ์ พื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ ทุกๆพื้นที่ที่กล่าวมาชุมชนจะต้องสามารถดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสม นอกจากนี้ สพภ. จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆชุมชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้าน ให้มีการพัฒนาสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม… Read More